Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door werknemers en andere ondergeschikten (artikel 6:170 BW)

Op grond van artikel 6:170 BW is de werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer toebrengt aan derden tijden het uitvoeren van zijn in het arbeidscontract vastgelegde werkzaamheden.

Voor aansprakelijkheid van de werkgever is een sterk verband tussen de schade en de taak die door de werkgever aan de werknemer is opgedragen van belang. De werkgever is in dit geval aansprakelijk, ook als de werkgever zelf geen fout heeft gemaakt en/of de werknemer niet volgens de instructies handelde.

Werkgeversaansprakelijkheid

Het gaat bij deze vorm van werkgeversaansprakelijkheid dus om schade veroorzaakt aan anderen door toedoen van een werknemer. Dat is iets anders dan de werkgeversaansprakelijkheid voor schade van de werknemers zelf, opgelopen tijdens het werk. Klik hier om naar het artikel te gaan over de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer zelf.

Aansprakelijk voor fouten van werknemers en andere ondergeschikten

De werkgever is aansprakelijk bij fouten van ondergeschikten, ook als de werkgever zelf geen fout heeft gemaakt en/of de werknemer niet volgens de instructies handelde. Het is echter wel van belang dat de schade veroorzaakt is door de werknemer. De eis van een voldoende functioneel verband tussen de fout van de werknemer en de taak die hem door de werkgever is opgedragen, is van groot belang. De kans op het maken van de fout door de werknemer moet zijn vergroot door het opdragen van de taak. Hier kunnen ook fouten buiten de opgedragen werkzaamheden onder vallen. Er moet echter wel duidelijk sprake zijn van een functioneel verband.

Bovendien moet de werkgever de juridische zeggenschap hebben over de handelingen die de werknemer heeft uitgevoerd waardoor de fout is veroorzaakt. De grenzen hieraan worden ruim getrokken. De werkgever moet bevoegd zijn om zeggenschap uit te oefenen op de handelingen van de werknemer. Het is hierbij niet relevant of de werkgever ook daadwerkelijk aanwijzingen of opdrachten heeft gegeven.

Ook het begrip ondergeschikte wordt ruim uitgelegd. Zo zorgt een arbeidsovereenkomst wel voor ondergeschiktheid, maar is er voor ondergeschiktheid niet altijd een arbeidsovereenkomst vereist. Feitelijke ondergeschiktheid is voor de invulling van dit begrip al voldoende.

Bovendien moet de fout als een toerekenbare onrechtmatige daad zijn te kwalificeren en de werknemer moet zelf dus ook rechtstreeks aansprakelijk kunnen zijn op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).  Als dit niet het geval is, kan de werkgever ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Onderlinge draagplicht

Zowel de werknemer als de werkgever zijn aansprakelijk ten opzichte van de benadeelde en de schade kan dan ook op hen beiden worden verhaald. In lid 3 van artikel 6:170 BW staat het volgende over de draagkracht beschreven:

Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, beiden voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.

De werknemer hoeft dus niet in de schadevergoeding bij te dragen, mits er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval zal de schade door de werknemer zelf vergoed dienen te worden. Hiervoor is echter wel een ernstig verwijt aan de werknemer vereist. Dit zal niet snel worden aangenomen.

Daarbij wordt er rekening gehouden met de omstandigheden van het geval en de aard van hun verhouding. Vaak zal de werkgever het aansprakelijkheidsrisico dragen en dus een schadevergoeding dienen te betalen. Deze zal echter in de meeste gevallen gedekt worden door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Uitlening (uitzendkrachten)

Uitlening van werknemers komt regelmatig voor. Zij worden ook wel uitzendkrachten genoemd. In deze gevallen kunnen vragen ontstaan of de inlener of uitlener of beide aangesproken kunnen worden op grond van artikel 6:170 BW.

De Hoge Raad heeft zich hier op 14 juli 2017 over uitgesproken. Hij stelt dat iedere werkgever die zeggenschap heeft over de werkzaamheden waarin de fout is gemaakt, aansprakelijk kan zijn. Dit kan vaak zowel de inlener als de uitlener zijn. Er kunnen in dat geval dus vaak meerdere werkgevers aansprakelijk zijn op grond van 6:170 BW.

Als dit het geval is moet, om te kijken wie de schade gaat dragen, eerst worden gekeken naar de uitleenovereenkomst. Als deze overeenkomst geen uitsluitsel biedt, kan gekeken worden naar de maatstaaf die in de artikelen 6:101 en 6:102 BW wordt beschreven over de onderlinge draagplicht.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto man die krat tilt op de markt bij artikel over aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door werknemers
Menu