Geen afwijking van Manegepaard Imagine-arrest (artikel 6:179 BW)

Twee echtgenoten zijn bezitter van een paard. Tijdens een tocht met een koets, getrokken door dat paard, raakt de man ernstig gewond door de gedragingen van het paard.

Bij arrest van 31 januari 2020 verwerpt de Hoge Raad het beroep van de man in cassatie. De Hoge Raad wijkt niet af van zijn eerdere uitspraak over dierenaansprakelijkheid. De Advocaat-Generaal beschrijft waarom.

Letselschade door eigen dier

De man stelt zijn vrouw aansprakelijk als medebezitter van het paard. Bezitters van dieren zijn immers risicoaansprakelijk (artikel 6:179 BW). Het is de bedoeling dat de aansprakelijkheidsverzekering van de echtgenoten dekking biedt voor die aansprakelijkheid.

De verzekeraar wijst aansprakelijkheid van de hand. De Hoge Raad heeft immers in 2016 geoordeeld dat een medebezitter van een dier niet aansprakelijk kan zijn voor schade dat het dier toebrengt aan een andere medebezitter (het “Imagine-arrest“).

Gerechtshof Den Haag: geen aansprakelijkheid

De zaak wordt voorgelegd aan de rechtbank en daarna in hoger beroep aan het gerechtshof Den Haag. Het hof oordeelt dat het oordeel van de Hoge Raad in het Imagine-arrest duidelijk is en wijst de vordering af.

Naar de Hoge Raad

Vervolgens gaat de man naar de Hoge Raad om te vragen om af te wijken van het eerder gegeven oordeel over de aansprakelijkheid van de medezitter van dieren. De Hoge Raad verwerpt dit beroep. Geen afwijking dus van het Imagine-arrest.

Geen afwijking maar verduidelijking

In de conclusie van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad wordt uitgelegd waarom er niet kan worden afgeweken van het Imagine-arrest.  Daarmee wordt het oordeel van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid voor schade van een medebezitter van een dier verduidelijkt. De Advocaat-Generaal schrijft:

Van nieuwe ontwikkelingen in recht en samenleving die kunnen rechtvaardigen dat alsnog een andere keuze wordt gemaakt, is in ieder geval op dit moment geen sprake.”

En:

Belangrijk is mijns inziens dat de regel die het arrest  Manegepaard Imagine  formuleert, inhoudt ‘dat art. 6:179 BW geen risicoaansprakelijkheid vestigt  jegens personen die de hoedanigheid van medebezitter van het dier hebben’ (cursivering toegevoegd). Het is dus niet zo dat de omstandigheid dat een benadeelde medebezitter van het dier is tot een verweermiddel leidt. Nee, er bestaat geen aansprakelijkheid. Dat reeds beperkt mijns inziens de speelruimte om in een concreet geval tot een andere uitkomst te komen dan waarvan de regel uitgaat.

Vaste regel. Geen ‘gevalsafhankelijke norm’

De Advocaat-Generaal wijst erop dat het oordeel van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de bezitter van een dier  een vaste regel betreft en niet een norm die steeds afhankelijk is van het concrete geval.

Op zichzelf is juist (vergelijk in het bijzonder onderdeel I) dat de diverse door uw Raad in Manegepaard Imagine  gebezigde argumenten niet steeds, en ieder geval niet steeds in dezelfde mate, opgeld doen. Ook is juist dat niet één argument als beslissend is aangemerkt, maar dat in plaats daarvan uw Raad zich heeft gebaseerd op een afweging van meerdere belangen en omstandigheden. Dit betekent echter niet dat in een individuele zaak een andere afweging zou kunnen worden gemaakt, in die zin dat bij uitzondering art. 6:179 BW tóch een risicoaansprakelijkheid zou vestigen jegens een persoon die de hoedanigheid van medebezitter van het dier heeft. Niet alleen geeft de formulering van het arrest Manegepaard Imagine geen aanleiding tot de gedachte dat uw Raad het zo heeft bedoeld. Een dergelijke beoordeling van geval tot geval lijkt mij ook niet verenigbaar met het beginsel van rechtszekerheid. Als ik het goed zie is de algemene opvatting in de literatuur dat  Manegepaard Imagine  een algemene regel geeft en niet een gevalsafhankelijke norm.”

Vragen?

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid voor gedragingen van dieren? Of zoekt u een advocaat aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu