Hof Den Haag: Werkgever aansprakelijk na bedrijfsongeval

Het slachtoffer van een ongeval moet in principe zijn eigen schade dragen. Als een ander betrokken was bij het ongeluk, dan kan deze persoon onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade van het slachtoffer. Een aansprakelijke partij moet dan (een deel van) de schade van het slachtoffer vergoeden. In onderstaande zaak oordeelde het hof over de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor schade die een bedrijfswagenmonteur als werknemer heeft geleden door een versnellingsbak die op het lichaam van de werknemer terecht kwam.

Feiten

In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag ging het om een bedrijfsongeval tijdens het demonteren van de versnellingsbak van een vrachtwagen om onderhoud te kunnen verrichten. Hierbij kwam de versnellingsbak op het lichaam van de werknemer terecht. De werknemer bevond zich op dat moment onder de vrachtwagen, terwijl zijn collega op de ‘chassis’ van de vrachtwagen zat. De werknemer is van mening dat de werkgever aansprakelijk is voor zijn schade als gevolg van het bedrijfsongeval. De werkgever betwist dat er sprake is geweest van een bedrijfsongeval en ontkent bovendien dat er sprake zou zijn van een causaal verband tussen het vermeende ongeval en het gestelde letsel. Bovendien stelt de werkgever dat hij zijn zorgplicht is nagekomen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg, na het toelaten tot bewijs van feiten en omstandigheden waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden in dienst van de werkgever slachtoffer is geworden van een bedrijfsongeval, dat de werknemer niet was geslaagd in het leveren van het aan hem opgedragen bewijs. De kantonrechter wees de vordering tot een voor recht verklaring van de aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade van de werknemer als gevolg van het bedrijfsongeval af.

Plaatsvinden bedrijfsongeval

Het hof is van mening, anders dan de kantonrechter, dat het ongeval van de werknemer wel tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever was. Onder andere de verklaringen van een collega met wie werknemer aan het werk was, de verklaring van de vriendin van de werknemer die hem met pijnklachten ophaalde en de verklaring van de werknemer zelf leidden tot dit oordeel. Twee andere getuigenverklaringen ondersteunden bovendien hetgeen de werknemer heeft verklaard over het ongeval. Volgens het hof heeft de werkgever daarnaast onvoldoende aangevoerd om het plaatsvinden van het bedrijfsongeval te weerleggen.

Zorgplicht werkgever

Artikel 7:658 lid 1 BW bepaalt dat een werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer veilig kan werken. De werkgever heeft jegens de werknemer een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt bijvoorbeeld in dat de werknemer een veiligheidshelm krijgt als hij de bouwplaats op gaat of dat de werkgever de werknemer instructies en waarschuwingen geeft over mogelijk gevaarlijke werksituaties. Als de werkgever deze zorgplicht niet nakomt, dan is hij op grond van artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden (tenzij de werknemer de schade met opzet heeft veroorzaakt of door bewust roekeloos te handelen). De zorgplicht strekt echter niet zo ver dat álle gevaarlijke situaties voor risico van de werkgever komen.

Het hof stelt bij de beoordeling of de werkgever al dan niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan dat artikel 7:658 BW slechts ziet op het beschermen van de werknemer tegen dat gevaar dat redelijkerwijs in verband met arbeid kan worden gevergd. Gelet op de ruime strekking van de zorgplicht mag niet snel worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Artikel 7:658 BW vergt immers een hoog veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte, werktuigen, gereedschappen en kleding alsmede van de organisatie van de werkzaamheden, en vereist dat de werkgever het op de omstandigheden van het geval toegesneden toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies. Welke maatregelen in een concreet geval van de werkgever verlangd mogen worden, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking daarvan en de ernst van de gevolgen, alsmede de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Het hof is van mening dat met het opdragen van een risicovolle klus als het losmaken van een zware versnellingsbak van een vrachtwagen aan twee ongediplomeerde werknemers zonder gediplomeerd toezicht, de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Bovendien heeft de werkgever niet voldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat wel voldoende werkinstructies zijn gegeven en dat de werknemer op de hoogte was van de inhoud van de handleiding en deze voldoende had begrepen.

Opzet/bewuste roekeloosheid

Het hof neemt de door werkgever aangevoerde opzet/bewuste roekeloosheid niet aan. Werkgever heeft volgens het hof niet toegelicht dat en waarom de werknemer met opzet de versnellingsbak op zijn lichaam heeft laten komen. Bovendien betoogt het hof dat de werknemer een ongediplomeerde vrachtwagenmonteur was die een opdracht moest uitvoeren waarbij niet de juiste materialen door werkgever ter beschikking waren gesteld en waarbij daarnaast geen sprake was van toezicht en/of voorafgaande instructies door de werkgever.

Het oordeel van het Hof

Het hof komt tot het oordeel dat de werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade van de werknemer als gevolg van het bedrijfsongeval waarbij de versnellingsbak op het lichaam van de werknemer terecht kwam. De werkgever heeft volgens het hof niet aan zijn zorgplicht voldaan. Bovendien is geen sprake van opzet of bewust roekeloosheid van de werknemer.

De volledige uitspraak van het hof Den Haag van 15 november 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2830, kunt u hier lezen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem  vrijblijvend  contact  op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in  aansprakelijkheid,  letselschade  en  verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu