Rechtbank: brand in café niet gedekt vanwege garantieclausule

Verzekeringsovereenkomsten zijn vaak erg technisch opgesteld en de voorwaarden zijn allemaal net iets anders geformuleerd. Het verschilt per voorwaarde of het de verzekeraar of de verzekerde is die moet bewijzen of aan een voorwaarde is voldaan. Als niet aan een voorwaarde is voldaan, kan de verzekeraar weigeren uitkering te doen. De bewijslastverdeling kan dus erg van belang zijn bij kwesties omtrent de verzekeringsvoorwaarden. De volgende uitspraak van de rechtbank Den Haag illustreert dit.

Brand in een café

De zaak die voorlag bij de rechtbank Den Haag ging over het volgende. De eiseres in deze zaak exploiteert verschillende cafés. In een van deze cafés breekt brand uit. De brand wordt veroorzaakt door een LED-strip die op een onveilige manier van stroom wordt voorzien. Voor het café was een verzekering afgesloten bij verzekeraar NN en de caféhoudster doet dan ook een beroep op deze verzekering. NN stelt echter dat het café niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed en weigert uit te keren.

Garantieclausules

De verzekering die is afgesloten voor het café dekt in beginsel de schade die is veroorzaakt door brand. De dekking is echter wel aan enkele ‘garantieclausules’ gebonden. In de verzekeringsovereenkomst is namelijk opgenomen dat de verzekering geen dekking biedt als een veiligheidsverplichting niet is nagekomen. Hier kan de verzekerde nog onderuit komen als hij bewijst dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet nakomen van de garantie; met andere woorden als er geen causaal verband bestaat tussen het ontstaan of vergroten van de schade en het niet nakomen van de specifieke verplichting.

De voorwaarden zoals die golden voor de verzekering van het café leiden tot de volgende bewijslastverdeling. In principe zal de verzekeraar bij iedere brand uitkeren als de caféhoudster kan bewijzen dat er brand is ontstaan. Vervolgens kan de verzekeraar een beroep doen op een garantieclausule, in dit geval het voldoen aan de veiligheidsnorm ‘NEN 1010’. De NEN 1010 is een pakket aan veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in onder andere horecagelegenheden, maar ook woningbouw of industrie. In deze zaak betekent dit dat NN moet bewijzen dat de brand is ontstaan door het schenden van de NEN 1010-veiligheidsnormen. Als de verzekeraar in dit beroep is geslaagd, kan de verzekerde vervolgens een beroep doen op de ‘tenzij’-formulering. De verzekerde zal dan moeten bewijzen dat er geen sprake is van een causaal verband tussen het niet voldoen aan de NEN 1010 en de opgetreden schade. Slaagt de verzekerde hierin, dan moet de verzekeraar alsnog uitkeren.

Niet voldoen aan NEN 1010

NN beroept zich in deze zaak op de garantieclausule die bepaalt dat geen dekking bestaat als niet aan de NEN 1010 is voldaan. Hiervoor draagt NN zoals gezegd de bewijslast. Het bewijs dat NN aandraagt bestaat uit verschillende rapporten van veiligheidsinspecteurs die aangeven dat het café niet voldoet aan de NEN 1010-normen. Eiseres kan hiertegen niet voldoende andere argumenten inbrengen en de rechtbank oordeelt dat NN op dit punt is geslaagd in het bewijs voor het niet nakomen van de garantieclausule.

Geen causaal verband

Het is vervolgens aan de caféhoudster een beroep te doen op de ‘tenzij’-formulering wat betreft het ontbreken van het causaal verband. Zij draagt hiervoor de bewijslast. De caféhoudster voert aan dat de LED-strip die de brand veroorzaakte niet onder de NEN 1010-regelgeving valt. Als de LED-strip niet onder deze regelgeving valt, kan er dus ook geen causaal verband bestaan tussen het schending ervan en de schade. NN weerlegt dit standpunt door te stellen dat niet de LED-strip zelf (die wellicht niet onder de NEN 1010 valt) de brand heeft veroorzaakt, maar dat onveilig gebruik van verlengsnoeren de oorzaak is van de brand. NN verwijst hierbij naar een technisch rapport waarin het vermoeden wordt uitgesproken dat de LED-strip via een verlengsnoer was aangesloten op de elektrische installatie. De caféhoudster kan dit niet voldoende weerleggen en de rechtbank neemt dus ook aan dat de LED-strip aangesloten was op een verlengsnoer. Door het gebruik van de verlengsnoer staat de LED-strip permanent onder spanning, wat een verhoogd brandgevaar oplevert. Precies dit brandgevaar dat door gebruik van verlengsnoeren wordt veroorzaakt, is in strijd met de NEN 1010-norm. De vraag of de LED-strip zelf onder de NEN 1010-norm valt, is dus ook niet langer relevant.

Andere soorten verzekeringsvoorwaarden

Garantieclausules, zoals het voldoen aan veiligheidsnormen als de NEN 1010-norm, zijn te onderscheiden van primaire dekkingsomschrijvingen. Tussen beide bestaan verschillen met betrekking tot de bewijslast en de geldigheid van de voorwaarde. Over het verschil tussen de primaire dekkingsomschrijving en een garantieclausule kunt u hier meer lezen.

De volledige uitspraak van de rechtbank Den Haag is hier te lezen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van de binnenkant van een café bij een juridisch artikel over een uitspraak over een brand in een café en verzekeringsdekking
Menu