Rechtbank: geen aansprakelijkheid voor brandschade door pallets deodorant

In deze uitspraak van de rechtbank gaat het over een pallet die vlam vat en een grote brand veroorzaakt waarbij ook een naastgelegen loods beschadigd raakt. De rechtbank oordeelt over de vraag of er aansprakelijkheid bestaat voor de schade aan deze loods.

Vlamvattende deodorant

De eiser in deze zaak is eigenaar van een stuk grond waarop hij bezig was een loods te bouwen. Naast deze loods staan ongeveer twintig pallets met daarop onder andere spuitbussen deodorant en scheerschuim. De pallets vatten op onbekende wijze vlam en de opslag van de eigenaar van de pallets, Cosmo Plaza, brandt hierdoor af. Ook de loods in aanbouw van de eiser raakt beschadigd door de brand. De loods van de eiser was nog niet verzekerd en eiser spreekt Cosmo Plaza aan voor een schadevergoeding.

Onrechtmatige daad

De eigenaar van de beschadigde loods is van oordeel dat Cosmo Plaza een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) heeft gepleegd jegens hem. Een ‘daad’ is ‘onrechtmatig’ als deze onder één (of meerdere) van de in artikel 6:162 lid 1 BW omschrijvingen valt, te weten een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een doen of nalaten in strijd met de zorgvuldigheid. Voor schadevergoeding moet er daarnaast nog aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan. Eiser doet een beroep op de strijd met een wettelijke plicht (het Bouwbesluit) en strijd met de zorgvuldigheid.

Strijd met het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bestaat uit voorschriften voor het veilig bouwen van allerlei soorten gebouwen, zoals winkels, woningen en ook loodsen. Strijd met het Bouwbesluit kan strijd met een wettelijke plicht opleveren, en dus een onrechtmatige daad. In deze zaak stelt de eiser dat Cosmo Plaza in strijd met verschillende artikelen van het Bouwbesluit heeft gehandeld. Ten eerste dat Cosmo Plaza meer dan de op basis van het Bouwbesluit toegestane hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen onder zich had (artikel 7.6 Bouwbesluit). Daarin had eiser op zich geen ongelijk, maar voor de hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen die Cosmo Plaza onder zich had, geldt de Wet Milieubeheer en op basis van die wet had Cosmo Plaza al een vergunning gekregen. Daarnaast deed eiser een beroep op artikel 7.7 Bouwbesluit, dat bepaalt dat opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zodanig moet plaatsvinden dat er geen onaanvaardbaar risico ontstaat voor naastgelegen percelen en gebouwen. Dit onderbouwt de eiser met het feit dat de cosmeticaproducten werden gestald in de directe zon, wat met betrekking tot de spuitbussen deodorant en scheerschuim ontploffingsgevaar oplevert. Deze spuitbussen vallen echter niet onder artikel 7.7 Bouwbesluit en wat betreft de andere producten op de pallet, zoals flessen badschuim, heeft de eiser niet voldoende onderbouwd dat deze ook een onaanvaardbaar brandgevaar opleverden. Ook het beroep van de eiser op artikel 7.10 Bouwbesluit, het ‘kapstokartikel’ waaronder risico’s vallen die niet door andere artikelen in het Bouwbesluit worden geregeld, slaagt niet volgens de rechtbank.

De rechtbank concludeert dat het Bouwbesluit niet is overtreden door Cosmo Plaza en dat dit dus geen onrechtmatige daad oplevert op basis van strijd met een wettelijke plicht. Als er geen sprake is van strijd met een wettelijke plicht, kan er alsnog sprake zijn van een onrechtmatige daad als aan één (of beide) van de twee andere omschrijvingen uit artikel 6:162 lid 2 BW is voldaan. Eiser heeft dan ook een beroep gedaan op de onrechtmatige daad op basis van strijd met de zorgvuldigheid.

Strijd met de zorgvuldigheid

In de wet staat dat een “doen of nalaten in strijd … met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt” een onrechtmatige daad oplevert (artikel 6:162 lid 2 BW). Dit wordt ook wel ‘strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid’ genoemd en bestaat uit allerlei verschillende categorieën. Een van deze categorieën is ‘gevaarzetting’, waarop de eiser een beroep doet in deze zaak.

Volgens de eiser heeft Cosmo Plaza namelijk gevaarzettend gehandeld door de pallets met verzorgingsproducten, zoals spuitbussen deodorant en scheerschuim, buiten in de zon tegen de gevel van de loods in aanbouw te plaatsen. De eiser is van mening dat Cosmo Plaza de brand had kunnen voorkomen door minder (brandgevaarlijke) zaken op de pallets aanwezig te hebben, deze in een brandveilig gebouw op te slaan of de pallets niet tegen de gevel van de loods van de eiser neer te zetten. Deze stellingen heeft de eiser niet voldoende onderbouwd volgens de rechtbank. De eiser heeft namelijk alleen summier beschreven dat de brand voorkomen had kunnen worden als er minder pallets stonden of de pallets op een veiligere plek werden neergezet; verder heeft hij bijvoorbeeld niet onderbouwd waarom dit veiliger zou zijn of dat de producten op de pallets überhaupt brandgevaarlijk waren. Dit heeft tot gevolg dat de eiser op dit punt niet voldoet aan zijn stelplicht, met alle gevolgen van dien.

Stelplicht (en bewijslast)

In deze zaak eist de eiser iets van de gedaagde Cosmo Plaza: Cosmo Plaza heeft volgens de eiser onrechtmatig gehandeld, en de eiser vordert daarom een schadevergoeding. Om de eis toegewezen te krijgen bij de rechter, moet de eiser zijn eis voldoende onderbouwen. Hiervoor zal hij in de eerste plek voldoende feiten moeten ‘stellen’. Voldoende feiten zijn gesteld als uit die feiten ook daadwerkelijk blijkt dat er sprake is van hetgeen de eiser eist.

Als de eiser voldoende heeft gesteld, is het aan de gedaagde deze stelling voldoende gemotiveerd te betwisten. Als de gedaagde hierin slaagt, dan is het aan de eiser om bewijs te leveren voor zijn stelling. Aangezien de eiser in deze zaak er volgens de rechtbank niet in slaagde voldoende te stellen, strandt zijn vordering al voordat er toegekomen kan worden aan bewijslevering.

De rechtbank komt uiteindelijk tot het oordeel dat geen sprake is van overtreding van het Bouwbesluit en dat de eiser niet voldoende heeft gesteld dat er sprake is van handelen in strijd met de zorgvuldigheid door Cosmo Plaza. De vorderingen van de eiser wijst de rechtbank daarom ook af.

De volledige uitspraak van de rechtbank Noord-Holland kunt u hier lezen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van brandend huis die wordt geblust bij artikel over uitkering naar herbouwwaarde, sloopwaarde of verkoopwaarde
Menu