Advocaat-Generaal bij Hoge Raad: laat het over aan de wetgever of op een opdrachtgever op grond van artikel 7:611 een verzekeringsplicht geldt voor opdrachtnemers op de weg

Een werkgever heeft op grond van artikel 7:611 BW de verplichting om te zorgen dat zijn werknemers die voor het werk moeten deelnemen aan het verkeer deugdelijk zijn verzekerd tegen verkeersrisico’s.

Maar geldt die verplichting ook ten aanzien van personen die weliswaar  voor het werk moeten deelnemen aan het verkeer, maar met wie er geen arbeidsovereenkomst is gesloten? Kan er dan worden gesteld dat de ‘opdrachtgever’ alsnog een verzekeringsplicht heeft ook al is er geen arbeidsovereenkomst, maar wel een situatie zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW, dus een situatie die wel heel erg lijkt op een arbeidsverhouding?

Eerder oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat dit niet is uitgesloten, maar dat die situatie zich in die betreffende zaak in elk geval niet voordeed. Er was volgens het hof geen sprake met een situatie die lijkt op een arbeidsverhouding. Klik hier om te lezen over die uitspraak.

Partijen gingen in cassatie bij de Hoge Raad. Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, wordt er eerst een conclusie geschreven door de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, in dit geval mr. Hartlief.

Hartlief komt tot de conclusie dat niet de rechter (zoals het gerechtshof heeft gedaan) maar de wetgever zich behoort uit te laten over de vraag of ook een opdrachtgever verplicht kan zijn om opdrachtnemers in het verkeer adequaat te verzekeren als de verhouding erg lijkt op een arbeidsverhouding.  Hartlief schrijft:

Het betoog van Vivat is juist. Gelet op hetgeen ik hiervoor heb uiteengezet, zou een dergelijke verzekeringsplicht vergaande rechtsvormende inspanningen van Uw Raad vergen. Bij de huidige, hiervoor geschetste, stand van zaken acht ik dat aangewezen noch verstandig. De wetgever dient de vraag te beantwoorden of zelfstandigen door hun opdrachtgever moeten worden beschermd tegen het risico van een verkeersongeval tijdens het uitvoeren van hun opdracht en zo ja, hoe en in welke mate.

Het is nu afwachten of de Hoge Raad deze conclusie zal overnemen of zal afwijken daarvan.

Klik hier voor de volledige conclusie van de Advocaat-Generaal.

voorkant gebouw hoge raad
Menu