De verzekeringsovereenkomst in het verzekeringsrecht (artikel 7:925 BW)

Het verzekeringsrecht bestaat uit wettelijke bepalingen, polisvoorwaarden en alle rechtspraak daarover. De wettelijke bepalingen zijn te vinden in Titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Titel 17 gaat dus over het verzekeringsrecht.  Het begint bij artikel 7:925: de definitie van een verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7:925 BW

Artikel 7:925 BW luidt als volgt:

1. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering.

2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft.”

Schadeverzekering en sommenverzekering

Dit artikel geeft aan dat de wet slechts twee vormen van verzekering kent, namelijk een schadeverzekering en een sommenverzekering. Een verzekeringsovereenkomst kan soms deels een schadeverzekering en deels een sommenverzekering zijn.  Bij een sommenverzekering wordt een vaak vooraf bepaald bedrag uitgekeerd. Bij een schadeverzekering wordt de concrete schade in het betreffende geval uitgekeerd.

Onzekerheid

In artikel 7:925 BW wordt ook de basis van de verzekeringsovereenkomst  neergelegd, namelijk de onzekerheid.  Het is immers het uitgangspunt dat partijen bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet weten of, wanneer en hoeveel er moet worden uitgekeerd.

Premie en uitkering

De twee hoofdverplichtingen van de verzekeringsovereenkomst komen eveneens tot uitdrukking, namelijk het betalen van premie en het doen van een uitkering.

Persoonsverzekering

Lid 2 gaat over de persoonsverzekering. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft.

Een ziektekostenverzekering is een persoonsverzekering. Omdat het concrete schade in de vorm van ziektekosten  vergoedt, is er sprake van een schadeverzekering.

Een levensverzekering is ook een persoonsverzekering, maar dan een sommenverzekering omdat het een vast bedrag uitkeert.

De polis en de verzekeringsvoorwaarden

De verzekeringsovereenkomst is vastgelegd in het polisblad. Dit is de polis. Op het polisblad staat kort gezegd wie de verzekeringnemers is, wat het verzekerde bedrag is, wanneer de verzekering ingaat en welke risico’s zijn verzekerd.

Op het polisblad staat ook welke algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing zijn en of er ook nog speciale clausules gelden.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

afbeelding van polisvoorwaarden met de tekst verzekeringsrecht
Menu