Kosten contra-expert voor verzekeraar? (artikel 7:959 BW)

U bent verzekerd. Er ontstaat schade. Uw verzekeraar stuurt een expert om de schade vast te stellen. Maar wat als u het niet eens bent met de conclusies van die expert? Heeft u recht op een eigen contra-expert? En voor wie zijn de kosten?

Recht op contra-expert

Meestal heeft u recht op inschakeling van een contra-expert als u niet genoegen wenst te nemen met de bevindingen van de expert van de verzekeraar. Dit staat in de verzekeringsvoorwaarden.  U kunt dan een contra-expert inschakelen die zelfstandig onderzoek doet naar de omvang van de schade.

Kosten contra-expertise

Of de kosten van  contra-expertise  wordt vergoed door de verzekeraar, wordt beoordeeld aan de hand van artikel 7:959 BW. Dat artikel bepaalt:

(…) de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade gemaakt, komen ten laste van de verzekeraar, ook al zou daardoor, tezamen met de vergoeding van de schade, de verzekerde som worden overschreden.”

De redelijke kosten tot het vaststellen van de schade komen dus ten laste van de verzekeraar.  Een verzekeraar mag dat ten opzicht van een consument niet anders afspreken in de verzekeringsvoorwaarden. Dit staat in artikel 7:963 lid 6 BW:

Van  artikel 959 lid 1 kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde worden afgeweken voor zover de in dit lid bedoelde kosten niet het bedrag overschrijden dat gelijk is aan de verzekerde som en de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die de verzekering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gesloten.”

Op grond van artikel 7:963 lid 6 BW kan van deze regeling dus niet worden afgeweken ten nadele van de verzekeringnemer die consument is en voor zover  de kosten van expertise niet de verzekerde som overschrijden.

Als het gaat om een rechtspersoon (dus bijvoorbeeld een B.V. ) en als de verzekering is gesloten in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan mag er in de verzekeringsvoorwaarden wél iets staan wat afwijkt van artikel 7:959 BW.

Uitoefening beroep of bedrijf?

Het is niet altijd duidelijk of een verzekeringnemer valt te beschouwen als een ‘natuurlijk persoon  die een verzekering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf sluit’. Er zijn immers gevallen denkbaar waarin de verzekeringnemer daar wel heel erg op lijkt, zoals bijvoorbeeld bij een Vereniging van Eigenaars (VvE).

Per geval zal het dus moeten worden beoordeeld of het is toegestaan om af te wijken van het bepaalde in artikel 7:959 BW.

Kosten contra-expert redelijk?

Wanneer zijn de kosten van de contra-expert redelijk? Dat hangt ook weer af van het betreffende geval, maar relevant is de vraag of het uurtarief van de contra-expert marktconform is en of het aantal gewerkte uren verklaarbaar is. Ook kan de verhouding tussen de kosten en de uiteindelijke schade zelf relevant zijn.

Ook als het om een beperkte schade gaat, kan er nog steeds recht bestaan op inschakeling van een contra-expert op kosten van de verzekeraar. Zie daarover bijvoorbeeld deze uitspraak van het Kifid.

959 Incasso service speciaal voor contra-experts

Lees hier meer over de dienstverlening van 959 Incasso, speciaal voor contra-experts. 959 Incasso neemt declaratiegeschillen tussen contra-experts en verzekeraars uit handen, tegen een vast maandelijks tarief.

Vragen?

Heeft u vragen over uw verzekering, over een contra-expert of wilt u op weg worden geholpen door een advocaat verzekeringsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto gebouw NN bij blog kosten contra-expert verzekering
Menu