Groepsaansprakelijkheid bij kinderen

U lijdt (letsel)schade door toedoen van een groep kinderen. Zijn de kinderen dan aansprakelijk? Of de ouders van het kind? Dat hangt onder meer af van de leeftijd van de kinderen. Lees hier alles over de aansprakelijkheid van kinderen en wat de consequenties daarvan voor ouders kunnen zijn in groepsverband.

Groepsaansprakelijkheid

Groepsaansprakelijkheid geldt voor alle leeftijden. Deze vorm van aansprakelijkheid komt vaak voor bij kinderen. Bij groepsaansprakelijkheid (artikel 6:166 BW) kan op ieder groepslid afzonderlijk de volledige schade worden verhaald. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk. Het maakt daarbij niet uit wie de onrechtmatige gedraging begaat. De groepsleden kunnen vervolgens wel onderling tot een verdeling komen qua bijdrage, maar dat dienen zij onderling op te lossen zonder dat het slachtoffer daarop hoeft te wachten. Dit noemt men de interne draagplicht.

In beginsel zijn alle groepsleden voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schade. In enkele gevallen kan een andere verdeling worden gemaakt op basis van de omstandigheden van het geval. Voor de externe draagplicht maakt het dus niet uit wie de schade veroorzaakt. Als je onderdeel bent van de groep, kun je door het slachtoffer aansprakelijk worden gesteld voor de volledige schade. Een uitzondering geldt voor groepsleden die niet de kans hebben gekregen om afstand te nemen van de groep. Bovendien is het van belang dat de groepsleden de onrechtmatige gedraging hadden kunnen voorzien.

Aansprakelijkheid bij kinderen

Voor kinderen tot veertien jaar geldt een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat er alleen sprake is van aansprakelijkheid als het kind daadwerkelijk onrechtmatig heeft gehandeld door middel van een ‘doen’. Ouders zijn dus niet aansprakelijk voor een nalaten van het kind. Binnen deze leeftijdsgroep geldt dat de ouders voor de schade moeten opdraaien conform artikel 6:169 lid 1 BW.

Voor de groep van veertien- en vijftienjarigen geldt een andere afweging. Op die leeftijden zijn de kinderen zelf aansprakelijk, maar daarnaast ook nog de ouders, tenzij de ouders, kunnen aantonen dat hen niets valt te verwijten over het tegenhouden van de schadeveroorzakende gedraging van het kind.

Bij kinderen van 16 jaar en ouder geldt dat alleen zij zelf aansprakelijk zijn als zij onrechtmatig handelen en schade veroorzaken. De ouders zijn niet aansprakelijk. Voor deze groep geldt dat de ouders alleen medeaansprakelijk kunnen worden gesteld bij onrechtmatig handelen of nalatigheid van de ouders zelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn  bij schade die wordt veroorzaakt met een scooter waarvan de ouders wisten dat deze niet verzekerd was.

Kinderen en groepsaansprakelijkheid

Bij kinderen en groepsaansprakelijkheid gelden iets striktere criteria dan bij de normale groepsaansprakelijkheid.

Als het kind van onder de 14 jaar oud niet in staat is zich zelfstandig uit de groep te verwijderen  zal er geen aansprakelijkheid zijn van de ouders, behalve als het kind desondanks een actieve betrokkenheid had bij het veroorzaken van de schade.

Een ander vereiste voor aansprakelijkheid van ouders voor schade veroorzaakt door het kind in groepsverband is dat het gaat om een als een doen te beschouwen gedraging van het kind in de groep. Daaruit volgt dat groepsaansprakelijkheid niet aan de orde is bij kinderen van onder de 14 jaar oud die weliswaar deelnemen aan een groep, maar die niet ook zelf schade toebrengen.

Op kinderen van zestien jaar en ouder is de ‘normale’ groepsaansprakelijkheid van artikel 6:166 BW zoals hierboven uitgelegd van toepassing.

Wetsvoorstel verhoging leeftijd artikel 6:169 BW

Recentelijk is er een wetsvoorstel ingediend om de risico aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen uit te breiden. Klik hier voor meer informatie hierover.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat werkzaam op het gebied van aansprakelijkheid en schadevergoeding? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van kind met sterretjes vuurwerk bij artikel over groepsaansprakelijkheid en kinderen
Menu